Mål och strategi

Samverkansfördelar för alla parter

STUNS var en av de första organisationerna i landet med syftet att i skärningspunkten mellan forskning, företagande och förvaltning skapa samverkansfördelar för alla parter.

STUNS verksamhet och de verksamheter STUNS stödjer ska, i linje med stiftarnas syften, erbjuda tilläggsvärden, som inte kan uppnås på annat sätt, till såväl universitetens uppgifter inom utbildning, forskning och samverkan som till det som normalt utförs inom näringsliv och offentlig sektor.

 

Stödja utvecklingen av företag

En huvuduppgift för STUNS är att stödja utvecklingen av företag på nya områden. Målet är att öka antalet innovativa och entreprenörsdrivna företag med potential att konkurrera på världsmarknaden. Syftet är att genom konkurrenskraftiga och växande företag bidra till regionens tillväxt och attraktionskraft.

Övergripande strategiska principer. Insatserna skall:

  • Främja innovationer och entreprenörskap.
  • Utgå från upparbetade regionala kunskaps- och kompetenstillgångar.
  • Vara marknadskompletterande, överförbara och skalbara.
  • Inriktas i första hand på kunskapsintensiva verksamheter med global marknad.
  • Baseras på systematisk behovs- och omvärldsanalys.

Strategiska principer för genomförande. Insatserna skall:

  • Ha väldefinierade mål, säkrad budget och mätbara resultat.
  • Grundas på tydliga överenskommelser och ansvarstaganden från involverade aktörer.
  • Vara starkt handlings- och resultatinriktade.
  • Kunna samordnas med och bidra till innovationsinfrastrukturens vidareutveckling.
  • Baseras på individernas och företagens behov.