Fokusområden

Med tillväxt och företagande i fokus

STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft med inriktning på att förbättra villkoren för långsiktigt värdeskapande företagande. Verksamheten är koncentrerad till tre strategiska fokusområden:

Alla insatser är i bred mening marknadskompletterande och ingår i Uppsalaregionens innovationsmiljö. Testbäddsverksamheterna på fokusområdena Energi och Life science är typexempel på sådant som skapar mervärden till universitet, näringsliv och samhälle, och som samtidigt är väl integrerat i den regionala innovationsinfrastrukturen.