Om STUNS

Framsyn och samverkan

Samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag på nya områden var en grundtanke när Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS initierades 1983.

Styrelsen består av ledande företrädare för Uppsala universitet, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Handelskammaren i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun. Av tradition är landshövdingen i Uppsala län styrelsens ordförande.

Strategiskt forum

STUNS är en mötesplats och ett strategiskt diskussionsforum där lokala och regionala beslutsfattare från alla samhällssektorer kan samlas kring nya möjligheter och gemensamma mål.

STUNS har genom styrelsen en viktig roll som initiativtagare för projekt och andra insatser, som inte naturligt passar hos någon av stiftarna och som gynnas av brett stöd.

Uthållig regional tillväxt

STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft. En stor del av verksamheten är därför inriktad på att förbättra villkoren för företagande som är långsiktigt värdeskapande.

STUNS verksamhet är idag koncentrerad till tre strategiska fokusområden:

  • Life science genom samverkansorganisationen STUNS Life science (f.d. Uppsala BIO).
  • Energi med testbäddar och affärsplattformar för kundföretag och teknikleverantörer i STUNS Energi.
  • Innovation och affärer med samlokalisering av innovationssystemets aktörer och regionens företagsinkubator Uppsala Innovation Centre (UIC).

STUNS policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter (GDPR)

STUNS värnar om den personliga integriteten och dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss.

Integritetspolicy